ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រ ជូនដល់និស្សិត, សិក្ខាកាម និងប្រកាសឱ្យប្រើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល ០៥ឆ្នាំ (២០១៥-២០១៩) នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស ខេង នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

សិក្ខាសាលា ស្តីពីបទដ្ឋាននគរបាល ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងនគរបាល