បោះពុម្ព

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីពន្ធនាគារ

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឈឹម ថាណាវណ្ណ (នាយក)
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ  រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង   (+855)   អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ក-តួនាទី ភារកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុរក្សពន្ធនាគារ

 • ធ្វើជាសេនាធិការជូនបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុរក្សពន្ធនាគារ ។
 • ធ្វើសុក្រឹតការ វិក្រឹតការ ជំនាញឯកទេស ជូនមន្រ្តី អនុរក្ស និងថ្នាក់ដឹកនាំពន្ធនាគារគ្រប់កំរិត។
 • លើកគម្រោងផែនការថវិកា សម្ភារៈ របស់មជ្ឈមណ្ឌល និង សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដំណើរការវគ្គសិក្សាតាមការកំណត់របស់បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។
 • សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ នៃអង្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ក្នុងការរៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាល និង សុក្រឹត្យការ វិក្រឹតការជំនាញឯកទេស។
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើទំនើបភាវូនីយកម្មខ្លឹមសារបង្ហាត់បង្រៀន និង កម្មវិធីសិក្សា។
 • ចាត់វិធានការអនុវត្តផែនការបណ្តុះបណ្តាល តាមកម្មវិធីរបស់បណ្ឌិត្យសភា

ខ- អំពីសិទ្ធិមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុរក្សពន្ធនាគារ

 • ត្រួតពិនិត្យ ដឹកនាំបញ្ជា ការិយាល័យក្រោមឱវាទ

គ- រចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុរក្សពន្ធនាគារ

 1. ការិយាល័យ រដ្ឋបាលសរុប
 2. ការិយាល័យ កម្មវិធីសិក្សា និងឯកសារ
 3. ការិយាល័យ ចំណេះដឹងទូទៅ
 4. ការិយាល័យ ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន