ព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ព

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ៖ មន្ត្រីបញ្ចប់ការសិក្សានៅ ILEA កន្លងមកបានក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងគ្រូនគរបាលជាតិ

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

«មានមន្ត្រី នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាល កម្ពុជា(PAC) ៥៦នាក់ហើយ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ដល់ ២០១៤ ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល នៅបណ្ឌិត្យសភាអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តរជាតិ(ILEA) ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាជាស្ថាពរ ពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ បានក្លាយជាគ្រូនគរបាលជាតិ  និងអ្នកខ្លះទៀតក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។»

បោះពុម្ព

គោលបំណងសំខាន់ៗ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមឋានានុក្រម ដឹកនាំកម្រិត៣ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រមដឹកនាំកម្រិត៣ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នាបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធាន បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងសំខាន់ៗ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រមកម្រិត៣នេះ ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ ត្បិតសំដៅ៖

បោះពុម្ព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រមជំនាន់០១ ចាប់ផ្តើមហើយ

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រម ជំនាន់ទី០១ ដែលរៀបចំដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា(PAC) បានដាក់ឱ្យដំណើរការហើយនៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។