ព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ព

ប្រធាន បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ប្រជុំបច្ចេកទេសការងារ មន្ទីរចាត់ការ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

កណ្តាល ៖ រសៀលថ្ងៃទី ០៥ខែឧស ភាឆ្នាំ២០១៤ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុ ជាបាន រៀបចំកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស ការងារមន្ទីចាត់កា រក្រោមអធិបតីភា ពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេងផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។

បោះពុម្ព

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រូនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តីនៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

 កណ្តាល ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានប្រារព្ធ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រូនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តី ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ដែលទើបតែងតាំងថ្មី។